Általános Szerződési Feltételek

Kulcsár Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság webáruház

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Kulcsár Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.kulcsarakademia.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 1. TÁJÉKOZTATÓ

Üzemeltetés: Kulcsár Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Horváth Gergely ügyvezető

Postacím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

E-mail cím: hello@kulcsarakademia.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-677557

Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11803553-2-41

Bankszámlaszám:

Forintos számla: 11600006-00000001-97105386

IBAN: HU43116000060000000197105386

 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS JELLEMZŐI

 

A szerződés tárgya a www.kulcsarakademia.hu domain alatt működő webáruház (továbbiakban: „Webáruház”) oldalára feltöltött és eladásra kínált weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások (továbbiakban: „Termékek”).

Az eladásra kínált Termékek árai nettó árak, azaz a mindenkori érvényes Általános Forgalmi Adóval (ÁFÁ-val) nem terheltek. Amennyiben a Webáruház oldalán külön feltüntetett akciós árat lát, azok is nettó árak, azaz a mindenkori érvényes Általános Forgalmi Adóval (ÁFÁ-val) nem terheltek. Szolgáltató az árváltozás jogát minden esetben fenntartja, azzal, hogy a módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja.

 • SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA

 

A Webáruház, az oldalain kínált Termékeket, csak Magyarország területére megadott postai címekre tudja szállítani. A Külföldi postai címmel leadott megrendelések teljesítését Szolgáltató nem vállalja, és az ilyen módon leadott megrendeléseket érvényteleníti.

 1. ÁSZF ELFOGADÁSA, HATÁLYA

A Webáruház igénybevételének előfeltétele az, hogy Megrendelő elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a megrendelés során az ÁSZF elfogadására rendszeresített jelölőnégyzetet maga bejelöli.

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruházat üzemelteti.

 1. RENDELÉS MENETE

Megrendelőnek lehetősége van a Webáruházban feltüntetett Termékek közül választani, illetve rendelni. A Megrendelő a kiválasztott termékre kattintva megismerheti annak rövid bemutatóját (tartalmát).  Vásárlás esetén …………………………………………………………………………………………………………………..

 A Webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő téves teljesítésért. Könyv megrendelése esetén a név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, elektronikus úton elérhetővé tett digitális tartalom és akadémiai előfizetés esetén a név, számlázási cím, telefonszám, e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, ezek hiányában a rendszer a rendelést nem tudja fogadni.

Ezt követően szükséges az ÁSZF és az adatkezelésre vonatkozó szabályzat elfogadása. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató itt érhető el!

Megrendelő a kézbesítést kizárólag magyarországi postai címre kérheti. Virtuális és letölthető Termékek esetén a Termékek e-mail-ben kerülnek kiküldésre.

A fizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. A Webáruház részére a „Stripe” biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, TLS protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által[1]. Az online megrendelés megerősítését követően a Webáruház a Megrendelőt átirányítja a „Stripe” fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a „Stripe” által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

 1. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A megrendelt terméket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk. A Magyar Posta segítségével szállítjuk házhoz.

A Szolgáltató a Termékek házhozszállításáért külön szállítási költséget nem számít fel.

A terméket a futárszolgálat segítségével várhatóan a rendelés feladásától számított 10 munkanapon belül szállítjuk házhoz.

Amennyiben a futárszolgálat az áru átadását nem tudja teljesíteni úgy a csomagról értesítést hagy, és egy új, egyeztetett időpontban ismételten megkísérli a kiszállítást. Amennyiben az árut másodszor sem sikerül kiszállítani, az árut visszaszállítja a Szolgáltató részére.

Amennyiben a küldemény csomagolása szemmel láthatóan sérült, a Megrendelő kötelessége meggyőződni még a futár jelenlétében, a csomagban lévő Termékek sértetlenségéről. Amennyiben a futár jelenlétében derül ki, hogy a küldemény bizonyítottan sérült, úgy a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Az esetleges szállítási késedelemért, vagy a megrendelés teljes meghiúsulásáért a Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárt.

 • ELÁLLÁSI JOG

Az e fejezetben foglaltak kizárólag az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Megrendelőre vonatkoznak (fogyasztó).

A Megrendelő jogosult a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Megrendelő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az I. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az elállási nyilatkozat-minta ide kattintva érhető el. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímre az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató I. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Megrendelő terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató banki átutalás útján visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a Szolgáltató minden a gondossága ellenére – technikai okokból – hibás vagy téves vételár kerül a Webáruház felületére, illetve a megrendelés visszaigazolására (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os vételárra), abban az esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás, illetve téves áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlja a tényleges vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő 15 napon belül nyilatkozhat vásárlási, illetve elállási szándékától. A nyilatkozat elmaradása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

 • ELÁLLÁSI JOG KIZÁRÁSA

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően a teljesítés megkezdését követően nem gyakorolhatja a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát a Szolgáltatás (videófelvétel megrendelése) tekintetében, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JOGSZAVATOSSÁG

A Webáruház szavatol azért, hogy az általa eladásra kínált termék a Webáruház oldalain feltüntetett termékleírásnak és képeknek megfelelő.

A Webáruház szavatol továbbá azért, hogy az általa eladásra kínált termék, alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési, gyártási, anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek saját mulasztásából adódnak. A Megrendelő részéről esetlegesen felmerülő minőségi kifogást, a Megrendelő köteles azonnal írásban jelezni a hello@kulcsarakademia.hu e-mail címen. A Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Webáruház a törvényben ez esetben előírt módon jár el, a hibás terméket kivizsgáltatja, a terméket kijavítja vagy azonos paraméterekkel rendelkező hibátlan árura kicseréli, készlet hiánya esetén a Megrendelő kérésére pénzvisszafizetést biztosít.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.  A szavatossági jogok a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthetőek. 

A Megrendelő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–           a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével azonban jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A Webáruház garantálja, hogy az általa eladásra kínált Termékeket jogosult értékesíteni, arra harmadik személynek nem áll fent olyan joga, és nincs olyan jogosultsága, amely a Termékek jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.

A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Web: http://bekeltet.hu/

A Megrendelő jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és Megrendelő a Termékeket saját felelősségre használja, a szolgáltatásokat saját felelősséggel veszi igénybe.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a weboldalon elérhető Termékek és szolgáltatások használatából és alkalmazásából eredő következményekért.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető Termékek és szolgáltatások nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, továbbá, hogy a Szolgáltató semmilyen üzleti eredmény elérését nem garantálja.

A Webáruház nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan:

 • a Webáruház használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károk.

 

 1. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Webárúházzal kapcsolatban a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (könyv, elektronikus úton elérhetővé tett digitális tartalom stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntart valamennyi jogot.

A Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

 • EGYÉB

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan

 • a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF 2023.05.01 napjától hatályos

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

[1] https://stripe.com/docs/tls-certificates